Obchodní podmínky

Obchodní podmínky členství ve společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

Obchodní podmínky společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

(dále jen Obchodní podmínky)


1. Klienty ECR, kteří jsou ve smluvním vztahu se společností ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. (dále též jen ECR) dle smlouvy o obchodní spolupráci (dále též jen smlouva), jsou:

a) Člen Klubu Energy (dále též jen „Člen klubu“), kterým je osoba starší 18 let, jejíž přihláška členství v Klubu Energy byla potvrzena a přijata ze strany ECR. Okamžikem přijetí přihlášky členství v Klubu Energy ze strany ECR se považuje smlouva za uzavřenou. Člen klubu je oprávněn čerpat nadstandardní výhody pro stálé zákazníky ECR, zejména potom nákup produktů ECR za členské ceny, není však oprávněn k jakémukoliv jejich dalšímu prodeji. Pro vztahy mezi ECR a Členem klubu se přiměřeně použijí podmínky stanovené pro vztahy ECR a Kvalifikované klienty (zejména týkající se práv k duševnímu vlastnictví, obchodnímu tajemství, pravidel šíření informací o produktech ECR).

b) Poradce, kterým je fyzická osoba – podnikatel starší 18 let nebo právnická osoba, se kterou ECR uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci určenou pro pozici Poradce. Poradce je oprávněn prodávat výrobky pouze v maloobchodním prodeji nebo koncovým zákazníkům. Jakýkoliv Poradcem realizovaný prodej výrobků do velkoobchodů nebo prostřednictví e-commerce (e-shop, e-marketing, komerční sdílení výrobků a služeb atp.) podléhá předchozí registraci a povolení ze strany ECR.

c) Konzultant, kterým je fyzická osoba – podnikatel starší 18 let, se kterou ECR uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci určenou pro pozici Konzultanta. Konzultant je oprávněn prodávat výrobky pouze v přímém prezenčním prodeji individuálně identifikovaným koncovým zákazníkům, na základě předchozího posouzení požadavků a potřeb sdělených koncovým zákazníkem a vyhodnocení vhodnosti příslušného výrobku pro takový účel. Jakýkoliv Konzultantem realizovaný prodej výrobků do velkoobchodů nebo prostřednictvím e-commerce je vyloučen.

Poradce nebo Konzultant se pro účely těchto Obchodních podmínek společně též označují jako „Kvalifikovaný klient“.

Kvalifikovaný klient zahajuje spolupráci dle smlouvy o obchodní spolupráci s ECR uhrazením registračního poplatku Klubu Energy. Kvalifikovaný klient je povinen seznámit se s daňovými a ostatními obecně závaznými právními předpisy upravujícími obchodní činnost v ČR, tyto dodržovat a nést za svou činnost plnou odpovědnost. Kvalifikovaný klient jedná vždy svým jménem a na svou odpovědnost, není zaměstnancem ECR, není oprávněn se takto prezentovat a není oprávněn jménem ECR jednat ani činit právní jednání. Každý Kvalifikovaný klient se považuje za Člena Klubu Energy a je oprávněn, pokud to vzájemně nevylučuje charakter poskytovaných odměn a výhod, ani není stanoveno v Průvodci nebo ostatními interními předpisy ECR jinak, čerpat výhody, jako má Člen klubu.

Konkrétní osoba je oprávněna být vždy pouze v jednom platném a účinném smluvním vztahu dle smlouvy o obchodní spolupráci s ECR (buď na úrovni Člena klubu, nebo Poradce, nebo Konzultanta). ECR si vyhrazuje právo rozhodnout s přihlédnutím ke specifickým okolnostem působení klienta o uzavření více paralelních smluvních vztahů dle smlouvy o obchodní spolupráci se stejnou osobou.

2. Kvalifikovaný klient je oprávněn prodávat výrobky i jiných firem než ECR, nesmí však svým jednáním poškozovat dobré jméno a zájmy ECR. Veškeré informace podávané zákazníkovi Kvalifikovaným klientem musí být v souladu s oficiální politikou ECR a jejími propagačními materiály. Kvalifikovaný klient je povinen seznámit zákazníka s aplikací a účinky výrobku, a to pouze v souladu s návodem k užití, který je přiložen k jednotlivým výrobkům. Kvalifikovaný klient není oprávněn žádným způsobem upravovat či nadhodnocovat účinky výrobků ECR. Rozhodně nesmí propagovat jejich nepodložené lékařské účinky.

3. Kvalifikovaný klient je povinen prodávat výrobky ECR ve stavu, v jakém je od ECR převzal, tzn. zejména neměnit ani neupravovat jejich obal, neodstraňovat nebo jakkoli upravovat na nich umístěné etikety, obchodní označení. Nesmí jakkoli měnit jejich obsah, výrobky musí dodávat s přiloženým návodem jak je užívat, neměnit tento návod apod.

4. Kvalifikovaný klient se zavazuje šířit informace o výrobcích ECR pouze v souladu s obchodní politikou a propagačními materiály ECR. ECR se zavazuje vybavit Kvalifikovaného klienta prodejními pomůckami a propagačním materiálem (tzv. registračním balíčkem). Kvalifikovaný klient není oprávněn užívat jiné materiály při prodeji výrobků ECR, než které jsou distribuovány ECR.

5. Název společnosti ECR, jakékoliv ochranné známky nebo loga jsou vlastnictvím ECR a smí být užívány pouze ve spojení s výrobky ECR. Kvalifikovaný klient se zavazuje dodržovat obchodní tajemství, tzn., že není oprávněn sdělit třetí osobě údaje o ECR, které se za dobu spolupráce s ECR dozvěděl, tyto využívat pro sebe nebo třetí osoby nebo v rozporu se zájmy ECR. Tato povinnost mlčenlivosti se týká především údajů o sponzorských liniích. Povinnost dodržovat obchodní tajemství trvá i po skončení platnosti smlouvy o obchodní spolupráci.

6. Kvalifikovaný klient nakupuje zboží u ECR svým jménem. Smí používat k prodeji výrobků pouze oficiální podklady ECR. K použití vlastních podkladů Kvalifikovaného klienta je nutný předchozí písemný souhlas ECR, přičemž po jeho schválení ECR je oprávněn užívat jej pouze Kvalifikovaný klient, který o jeho schválení požádal.

7. Kvalifikovaný klient i Člen klubu přebírá výrobky přímo u ECR nebo u jeho obchodních zástupců, přičemž je povinen uhradit kupní cenu předem nebo při jejich převzetí. O zaplacení kupní ceny vystaví prodejce daňový doklad. Kvalifikovaný klient je povinen dodržovat při prodeji výrobku zákazníkovi aktuálně stanovená distribuční pravidla ECR. Kvalifikovaný klient je povinen vždy vystavit zákazníkovi daňový doklad na prodané zboží.

8. Kvalifikovaný klient i Člen klubu jsou povinni zkontrolovat si výrobek v okamžiku jeho převzetí. Za škodu způsobenou vadným obalem odpovídá ECR jen v případě, že Kvalifikovaný klient nebo Člen klubu na vadný obal upozornil při převzetí zboží a toto upozornění zahrnul písemně do dokladu o převzetí zboží. Na pozdější reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel. Veškeré další reklamace se řídí platným Reklamačním řádem společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.

9. Kvalifikovanému klientovi náleží za každý kalendářní měsíc odměna uvedená v platném Průvodci (Měsíční vyrovnání), která mu bude zaslána na účet oznámený ECR, a to nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. Odměna je vyplacena pouze po překročení určité úrovně, která je uvedena v Měsíčním vyrovnání. Po překročení příslušné úrovně jsou odměny zaslány v jedné platbě, nejpozději však do tří měsíců od ukončení smlouvy. Člen klubu je oprávněn čerpat výhody uvedené v Průvodci, jejichž výše a způsob uplatnění mu budou oznámeny prostřednictvím Měsíčního vyrovnání. Za každé čerpání odměny/výhod dle Měsíčního vyrovnání je účtován stanovený poplatek.

10. ECR si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat jakýmkoliv způsobem tyto Obchodní podmínky ECR, Průvodce, Reklamační řád a jakékoliv ceny a poplatky týkající se prodeje výrobků ECR. Klient udržováním platné registrace v Klubu Energy, resp. trváním smluvního vztahu dle smlouvy o obchodní spolupráci výslovně souhlasí s právem ECR dle věty první tohoto článku Obchodních podmínek.

11. Smluvní vztah klienta a ECR dle smlouvy o obchodní spolupráci končí:

a) Dohodou smluvních stran

b) Odstoupením
ECR má právo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, jestliže klient podstatným způsobem poruší povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené s ECR, Obchodních podmínkách, Průvodci, Reklamačním řádu nebo ceníku ECR. Odstoupením od smlouvy vždy zaniká nárok na výplatu/čerpání dosud nevyplacené odměny nebo výhody.

c) Výpovědí
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez dalších podmínek vypovědět smlouvu, přičemž smluvní vztah v takovém případě končí uplynutím výpovědní doby v délce 14 dní, která počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

d) Úmrtím klienta
V případě úmrtí klienta je osoba, která se společně s klientem na úrovni Poradce nebo Konzultanta prokazatelně aktivně podílela na výkonu obchodní spolupráce s ECR, oprávněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do uplynutí jednoho měsíce od úmrtí klienta, požádat ECR o akceptaci převzetí pozice dosavadního klienta, a tedy obnovení vzájemného smluvního vztahu za shodných podmínek. ECR v takovém případě ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti sdělí, zda převzetí pozice akceptuje.

e) Uplynutím doby registrace klienta v Klubu Energy
Základní doba registrace klienta (Člena, Poradce i Konzultanta) v Klubu Energy činí jeden rok. Před uplynutím aktuální základní doby registrace, nejdříve však jeden měsíc před datem uplynutí základní doby registrace, je klient oprávněn požádat o prodloužení smluvního vztahu za stejných podmínek o další období základní doby registrace. Podmínkou podání účinné žádosti je úhrada stanoveného registračního poplatku Klubu Energy. V případě, že klient dosud plnil a až do okamžiku uplynutí aktuální základní doby registrace bude řádně plnit podmínky pro jeho dosavadní status smluvního partnera ECR, prodlužuje se na základě žádosti klienta vzájemný smluvní vztah o další období základní doby registrace klienta, a to opakovaně. V průběhu aktuální základní doby registrace klienta trvá plné členství klienta v Klubu Energy.

Po plynutí aktuální základní doby registrace klienta nastává období omezeného členství klienta v Klubu Energy v délce trvání šest měsíců. Po dobu omezeného členství v Klubu Energy je klient považován za člena Klubu Energy, avšak není oprávněn nakupovat výrobky a čerpat jakékoliv odměny nebo výhody. V případě, že klient před uplynutím období omezeného členství v Klubu Energy požádá o prodloužení smluvního vztahu o další období základní doby registrace, uhradí stanovený registrační poplatek Klubu Energy a splňuje podmínky pro prodloužení smluvního vztahu o další období základní doby registrace, prodlužuje se smluvní vztah o další období základní doby registrace, a to s účinností k okamžiku uplynutí předchozí základní doby registrace klienta v Klubu Energy (období omezeného členství se posuzuje tak, jako by vůbec nenastalo, nicméně ECR není povinna dodatečně poskytnout klientovi jakékoliv plnění za období trvání omezeného členství). Jestliže nedojde k prodloužení smluvního vztahu ani během období omezeného členství v Klubu Energy, zaniká uplynutím posledního dne období omezeného členství registrace klienta v Klubu Energy, a tedy i vzájemný smluvní vztah dle smlouvy.

12. Vytvořené členské a sponzorské linie jsou pevně dané. Jednotlivá registrace může být převedena na základě písemné žádosti podepsané oběma sponzory, jichž se změna registrace týká. ECR je oprávněna souhlas s převodem jednotlivé registrace z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu odmítnout.

13. Tyto Obchodní podmínky společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. nabývají platnosti a účinnosti dnem uhrazení nákupu platné registrace a ruší a zcela nahrazují jakékoliv předchozí obchodní podmínky vztahující se ke smlouvám o obchodní spolupráci mezi společností ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. a klienty (Členy Klubu Energy a/nebo Poradci). Tyto Obchodní podmínky se vztahují ke všem smluvním vztahům ze smluv o spolupráci s klienty ECR.

Sdílejte nás na sociálních médiích

Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina otevřených lidí mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.